รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาคหกรรมศาสตร์ หมดเวลาการรับสมัคร
25 สิงหาคม 2564 - 27 สิงหาคม 2564
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ หมดเวลาการรับสมัคร
26 มิถุนายน 2564 - 06 กรกฎาคม 2564
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ หมดเวลาการรับสมัคร
14 มิถุนายน 2564 - 22 มิถุนายน 2564
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หมดเวลาการรับสมัคร
14 มิถุนายน 2564 - 22 มิถุนายน 2564
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา หมดเวลาการรับสมัคร
26 เมษายน 2564 - 30 เมษายน 2564