รับสมัครงาน

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ หมดเวลาการรับสมัคร
01 สิงหาคม 2565 - 05 สิงหาคม 2565
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา หมดเวลาการรับสมัคร
27 มิถุนายน 2565 - 12 กรกฎาคม 2565
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 16 อัตรา หมดเวลาการรับสมัคร
27 มิถุนายน 2565 - 12 กรกฎาคม 2565
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ หมดเวลาการรับสมัคร
20 มิถุนายน 2565 - 06 กรกฎาคม 2565
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 3 อัตรา หมดเวลาการรับสมัคร
27 มิถุนายน 2565 - 01 กรกฎาคม 2565