รับสมัครงาน

เรื่องที่รับสมัคร ประกาศ ผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
คลิกเพื่อสมัคร ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
14 มิถุนายน 2564 - 22 มิถุนายน 2564 หมดเวลาการรับสมัคร
คลิกเพื่อสมัคร ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
14 มิถุนายน 2564 - 22 มิถุนายน 2564 หมดเวลาการรับสมัคร
คลิกเพื่อสมัคร ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
14 มิถุนายน 2564 - 22 มิถุนายน 2564 หมดเวลาการรับสมัคร
คลิกเพื่อสมัคร รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
26 เมษายน 2564 - 30 เมษายน 2564 หมดเวลาการรับสมัคร