รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

รายละเอียด
ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่งปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
17 พฤศจิกายน 2559

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
19 พฤศจิกายน 2559

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- นักวิชาการพัสดุ รับสมัคร 1 อัตรา
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับสมัคร 2 อัตรา