รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 31 อัตรา 24 สาขาวิชา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ อาคาร 20 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในเวลาราชการ โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร 073-299607, เบอร์ภายใน 11300,11301

วันที่เริ่มรับสมัคร
17 พฤศจิกายน 2559

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
19 พฤศจิกายน 2559

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร(อาหารฮาลาล) รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์การดูแลผู้สูงอายุ รับสมัคร 2 อัตรา
- อาจารย์สัตวศาสตร์ รับสมัคร 3 อัตรา
- อาจารย์สาขานิเทศศาสตร รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจโรงแรม รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาการเงินและการธนาคาร รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาภูมิศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาประวัติศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาภาษาอาหรับ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาออกแบบศิลปกรรม รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาสารสนเทศศาสตร์ รับสมัคร 2 อัตรา
- อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขานิติศาสตร์ รับสมัคร 2 อัตรา
- อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาการบริหารการศึกษา รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาการประถมศึกษา รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาการสอนคณิตศาสตร์(โรงเรียนสาธิต) รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาการสอนสังคมศึกษา(โรงเรียนสาธิต) รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาการสอนภาษาไทย รับสมัคร 2 อัตรา