รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งทั่วไป ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งทั่วไป

รายละเอียด
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพและตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 9 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
25 เมษายน 2559

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
27 เมษายน 2559

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- นักวิชาการศึกษา รับสมัคร 4 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับสมัคร 1 อัตรา
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา รับสมัคร 1 อัตรา
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับสมัคร 2 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ธุรการ รับสมัคร 1 อัตรา