รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559

รายละเอียด
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 ตำแหน่ง ประเภทเชียวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
25 เมษายน 2559

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
27 เมษายน 2559

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับสมัคร 1 อัตรา
- บรรณารักษ์ รับสมัคร 1 อัตรา