ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาศาสตร์ (เคมี) ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
18 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
24 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) รับสมัคร 1 อัตรา
- ทดสอบ รับสมัคร 1 อัตรา