ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 รับสมัครรวมทั้งสิ้นจำนวน 16 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
18 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
24 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- อาจารย์สาขาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ รับสมัคร 2 อัตรา
- อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาการเงินและการธนาคาร รับสมัคร 5 อัตรา
- อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาการประถมศึกษา รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาการสอนสังคมศึกษา รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาการสอนภาษาไทย รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาการสอนดนตรีและนาฎศิลป์ รับสมัคร 1 อัตรา