รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1

รายละเอียด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 -25 พฤษภาคม 2561

วันที่เริ่มรับสมัคร
20 พฤษภาคม 2561

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
25 พฤษภาคม 2561

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- นักวิชาการศึกษา รับสมัคร 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับสมัคร 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รับสมัคร 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ธุรการ รับสมัคร 4 อัตรา
- ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด รับสมัคร 2 อัตรา