ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
20 พฤษภาคม 2561

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
25 พฤษภาคม 2561

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับสมัคร 1 อัตรา
- นักวิจัย 4 รับสมัคร 1 อัตรา
- นายสัตวแพทย์ รับสมัคร 1 อัตรา