รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เจ้าหน้าที่) ครั้งที่ 1/2562 ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เจ้าหน้าที่) ครั้งที่ 1/2562

รายละเอียด
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

วันที่เริ่มรับสมัคร
22 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
07 มีนาคม 2562

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับสมัคร 1 อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชี รับสมัคร 1 อัตรา
- นักวิชาการศึกษา(ครุศาสตร์) รับสมัคร 2 อัตรา
- นักวิชาการศึกษา(สำนักงานอธิการบดี) รับสมัคร 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับสมัคร 1 อัตรา
- วิศวกรโยธา รับสมัคร 1 อัตรา
- นักวิจัย รับสมัคร 1 อัตรา
- วิศวกรไฟฟ้า รับสมัคร 1 อัตรา
- นักวิชาการพัสดุ รับสมัคร 2 อัตรา
- บุคลากร รับสมัคร 1 อัตรา
- นักตรวจสอบภายใน รับสมัคร 1 อัตรา
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา รับสมัคร 1 อัตรา