รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ(อาจารย์) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ(อาจารย์) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ(อาจารย์) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 28 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
10 กรกฎาคม 2563

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
14 กรกฎาคม 2563

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- อาจารย์สาขาการจัดการ(ธุรกิจบริการและการจัดเลี้ยง) รับสมัคร 3 อัตรา
- อาจารย์สาขาการจัดการ(การค้าสมัยใหม่) รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(การจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม) รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว(ธุรกิจโรงแรม) รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขานิติศาสตร์(การปกครองและกฏหมายมหาชน) รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาภาษาไทย รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาสุขศึกษา(การพยาบาลผู้สูงอายุ) รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาเคมี(เครื่องสำอางและความงาม) รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาสุขศึกษา(วิทยาการธุรกิจสุขภาพ) รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาหลักสูตรและการสอน(การประถมศึกษา) รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาจิตวิทยา(จิตวิทยา/วิชาชีพครู) รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย รับสมัคร 2 อัตรา