รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร

รายละเอียด
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
21 ธันวาคม 2563

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
29 ธันวาคม 2563

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- นิติกร รับสมัคร 1 อัตรา