ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หมดเวลาการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึง 22 มิถุนายน 2564

วันที่เริ่มรับสมัคร
14 มิถุนายน 2564

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
22 มิถุนายน 2564

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- วิศวกร รับสมัคร 1 อัตรา
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับสมัคร 3 อัตรา
- นักโภชนการ รับสมัคร 1 อัตรา
- นักวิจัย รับสมัคร 1 อัตรา