ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึง 22 มิถุนายน 2564

วันที่เริ่มรับสมัคร
14 มิถุนายน 2564

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
22 มิถุนายน 2564

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- นักวิชาการศึกษา(สำนักงานอธิการบดี) รับสมัคร 1 อัตรา
- นักวิชาการศึกษา(สถาบันวิจัยฯ) รับสมัคร 1 อัตรา
- นักวิชาการศึกษา(สำนักงานคณบดี) รับสมัคร 5 อัตรา
- นักประชาสัมพันธ์ รับสมัคร 1 อัตรา
- นักวิชาการเกษตร รับสมัคร 1 อัตรา