รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 16 อัตรา ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 16 อัตรา

รายละเอียด
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 16 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
27 มิถุนายน 2565

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
12 กรกฎาคม 2565

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว รับสมัคร 2 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชาการเงินและบัญชี รับสมัคร 2 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา รับสมัคร 1 อัตรา