รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 3 อัตรา ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียด
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
27 มิถุนายน 2565

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
01 กรกฎาคม 2565

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- นักวิชาการศึกษา รับสมัคร 1 อัตรา
- นักวิชาการพัสดุ รับสมัคร 1 อัตรา
- นักตรวจสอบภายใน รับสมัคร 1 อัตรา