รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ(อาจารย์) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ(อาจารย์) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ(อาจารย์) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 10 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
20 พฤษภาคม 2561

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
02 มิถุนายน 2561

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาการเงินและการธนาคาร รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาการจัดการ รับสมัคร 2 อัตรา
- อาจารย์สาขาภูมิศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับสมัคร 1 อัตรา