รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2 อัตรา ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2 อัตรา

รายละเอียด
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
08 พฤษภาคม 2563

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
22 กรกฎาคม 2563

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)