รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 14 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
01 กรกฎาคม 2563

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
05 กรกฎาคม 2563

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- บุคลากร รับสมัคร 2 อัตรา
- นิติกร รับสมัคร 1 อัตรา
- นักวิชาการพัสดุ รับสมัคร 1 อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชี รับสมัคร 1 อัตรา
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา รับสมัคร 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับสมัคร 1 อัตรา
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รับสมัคร 3 อัตรา
- นักวิชาการศึกษา(Extra Time) รับสมัคร 2 อัตรา
- นักวิชาการศึกษา รับสมัคร 1 อัตรา
- นักตรวจสอบภายใน รับสมัคร 1 อัตรา