รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1 อัตรา ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ

วันที่เริ่มรับสมัคร
03 กรกฎาคม 2563

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
30 กันยายน 2563

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)