รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2 อัตรา ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2 อัตรา

รายละเอียด
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2 อัตรา ตำแหน่งนิติกรหรือสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
15 กรกฎาคม 2563

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
01 กันยายน 2563

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)