รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

รายละเอียด
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 1 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
21 ธันวาคม 2563

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
29 ธันวาคม 2563

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด รับสมัคร 1 อัตรา