ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ถึง 6 กรกฎาคม 2564

วันที่เริ่มรับสมัคร
26 มิถุนายน 2564

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
06 กรกฎาคม 2564

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รับสมัคร 2 อัตรา
- อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับสมัคร 1 อัตรา