รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ ปิดการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ

รายละเอียด
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

วันที่เริ่มรับสมัคร
08 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
16 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)

- นักวิจัย รับสมัคร 1 อัตรา