รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ หมดเวลาการรับสมัคร

ชื่อการรับสมัคร
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ

วันที่เริ่มรับสมัคร
21 สิงหาคม 2566

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร
20 กันยายน 2566

ประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร(เลือกตำแหน่งที่จะรับสมัคร)